व्यावसायिक प्रशिक्षण

दस्तऐवज

कैद्यांना दिलेले व्यावसायिक प्रशिक्षण

1. सुतार काम
2. लोहारकाम
3. शिवणकाम
4. चर्मकला
5. बेकरी
6. यंत्रमाग
7. शेती