व्यावसायिक प्रशिक्षण

दस्तऐवज

कैद्यांना दिलेले व्यावसायिक प्रशिक्षण

  • सुतार काम
  • लोहारकाम
  • शिवणकाम
  • चर्मकला
  • बेकरी
  • यंत्रमाग
  • शेती