संपर्क

दस्तऐवज

पश्चिम क्षेत्र, येरवडा , पुणे

Designation STD Code No. Office E-Mail
DIG of Prisons, W R 020 26611313/ 26694528/26680488 digpune-mh@gov.in
Supdt, Yerwada C P 020 26682663/ 26686913/ 26680299/26687741 yerwadacp-mh@gov.in
Supdt,Yerwada O P 020 26694051 yerwadaop-mh@gov.in
Supdt, Kolhapur C P 0231 2324219 / 2324319 kolhapurcp-mh@gov.in
Supdt, Kolhapur D P 020 2540315 kolhapurdp-mh@gov.in
Supdt, Visapur D P 02487 254302 / 254033 visapurop-mh@gov.in
Supdt, Satara D P 02162 233850 sataradp-mh@gov.in
Supdt, Sangli D P 0233 2373216 sanglidp-mh@gov.in
Supdt, Solapur D P 0217 2625709 solapurdp-mh@gov.in
Supdt, Atpadi O C 02343 220080 atpadidp-mh@gov.in
Supdt, AhamadnagarD P 0241 2344789 ahamadnagardp-mh@gov.in
Jailor Gr.II Yerwada Female Prison 020 26613796 yerwadawomen-mh@gov.in
Principle, DJJOTC 020 2668417 / 26684951 jotcprincipal-mh@gov.in

दक्षिण क्षेत्र , भायखाळा, मुंबई

Designation Sth Code No. Office E-Mail
I G Prisons S.R. 022 23001177 / 23074508 digmumbai-mh@gov.in
Supdt, Mumbai C P 022 23096998 mumbaicp-mh@gov.in
Supdt.Taloja C.P. 022 27762251/27762252/ 27762253 talojacp-mh@gov.in
Supdt, Thana C P 022 25303380 / 25434862 thanecp-mh@gov.in
Supdt, Byculla D P 022 23088133 byculladp-mh@gov.in
Supdt, Kalyan D P 0251 2314580 kalyandp-mh@gov.in
Supdt, Ratnagiri Spl.P 02352 222370 ratnagirisdp-mh@gov.in
Supdt Sawantwadi DP 02363 272045 sawantwadidp-mh@gov.in
Supdt, Alibag D P 02141 222052 alibagdp-mh@gov.in

मध्य क्षेत्र, औरंगाबाद

Designation Sth Code No. Office E-Mail
D.I.G of Prisons, CR 0240 2381048 / 2393422 / 2390461 digaurangabad-mh@gov.in
Supdt, Abad C P 0240 2381051 / 2391399 aurangabadcp-mh@gov.in
Supdt, Nasik Rd C P 0253 2465276/ 2451939 / 2461576 / 2452039 nashikcp-mh@gov.in
Supdt, Open D P, Paithan 02431 223049 paithanop-mh@gov.in
Supdt, Dhule D P 02562 235044 dhuledp-mh@gov.in
Supdt, Beed D P 02442 222370 beeddp-mh@gov.in
Supdt, Nanded D P 02462 234104 nandeddp-mh@gov.in
Supdt, Parbhani D P 02452 231339 parbhanidp-mh@gov.in
Supdt, O’bad D P 02472 222250 osmanabaddp-mh@gov.in
Supdt, Jalgaon D P 0257 2228697 jalgaondp-mh@gov.in
Principal, Borstal S. N 0253 2572765 borstalnashik-mh@gov.in
Supdt, Latur D P 02382 227388 / 212488 laturdp-mh@gov.in
Supdt, Jalna D P 02482 203150 jalna-mh@gov.in
Nandurbar  District Prison 02564 210500 / 210600 nandurbar-mh@gov.in

पूर्व क्षेत्र, नागपूर

Designation Sth Code No. Office E-Mail
D.I G of Prisons, ER 0712 2248844 / 2248813 dignagpur-mh@gov.in
Supdt, Nagpur C P 0712 2461413 / 2420969 nagpurcp-mh@gov.in
Supdt, Amaravati CP 0721 2662083 amravaticp-mh@gov.in
Supdt, Akola D P 0724 2435005 akoladp-mh@gov.in
Supdt, Chandrapur D.P 07172 250703 chandrapurdp-mh@gov.in
Supdt, Yavatmal D P 07232 244326 yavatmaldp-mh@gov.in
Supdt, Bhanadara D P 07184 252258 bhandaradp-mh@gov.in
Supdt, Buldhana D P 07262 242314 buldhanadp-mh@gov.in
Supdt, Wardha D P 07152 240162 wardhadp-mh@gov.in
Supdt, Morshi Open 07228 222099 morshiop-mh@gov.in
Supdt, Gadchiroli D P 07132 223145 gadchirolidp-mh@gov.in
Supdt,Washim D P 07252 235232 washimdp-mh@gov.in