भरती

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   Interview for FO/PO/PD/MEO-29/12/2016 22/12/2016 पी डी फ 117 DownLoadInterview for FO/PO/PD/MEO-29/12/2016 डाऊनलोड
2   जाहिरात-सामाजिक कार्यकर्ता,प्रकल्प समन्वयक,प्रकल्प संचालक,मूल्यमापन अधिकारी,वित्त अधिकारी. 11/11/2016 पी डी फ 3921 DownLoadजाहिरात-सामाजिक कार्यकर्ता,प्रकल्प समन्वयक,प्रकल्प संचालक,मूल्यमापन अधिकारी,वित्त अधिकारी.      डाऊनलोड
3   विशेष कार्य अधिकारी पदाची जाहिरात (करार पद्धतीने) Newspaper 01/09/2016 पी डी फ 2025 DownLoad   विशेष कार्य अधिकारी पदाची जाहिरात (करार पद्धतीने) Newspaper डाऊनलोड
4   विशेष कार्य अधिकारी पदाची जाहिरात (करार पद्धतीने) 23/08/2016 पी डी फ 949 DownLoadविशेष कार्य अधिकारी पदाची जाहिरात (करार पद्धतीने) डाऊनलोड
5   विधि अधिकारी निवड. 04/03/2016 पी डी फ 450 DownLoadविधि अधिकारी निवड. डाऊनलोड
6   विधि अधिकारी पदाचे मूलाखात गुण 02/03/2016 पी डी फ 525 DownLoadविधि अधिकारी पदाचे मूलाखात गुण डाऊनलोड
7   विधी अधिकारी गट ब मुलाखत यादी 18/02/2016 पी डी फ 79 DownLoadविधी अधिकारी गट ब मुलाखत यादी डाऊनलोड
8   Law Officer Advt. 28/12/2015 पी डी फ 2432 DownLoadLaw Officer Advt. डाऊनलोड
9   तरुगाधिकरी श्रेणी 2 प्रतिक्षा यादी 28/07/2015 पी डी फ 1405 DownLoadतरुगाधिकरी श्रेणी 2 प्रतिक्षा यादी डाऊनलोड
10   वैद्यकिय परीक्षेसाठी गैरहजर 28/07/2015 पी डी फ 8616 DownLoadवैद्यकिय परीक्षेसाठी गैरहजर  डाऊनलोड
12345