• श्री एस.एन.पांडेय (भा.पो.से.)
  महासंचालक, सुधारसेवा,
  महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

  संदेश • श्री सुनिल रामानंद(भा.पो.से)
  अपर पोलीस महासंचालक
  व महानिरीक्षक कारागृह

  व सुधारसेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे
  संदेश

महाराष्ट्र कारागृह विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, आपले स्वागत करीत आहेत

महाराष्ट्र कारागृह विभागात ९ मध्यवर्ती कारागृहे, 31 जिल्हा कारागृहे, 19 खुली कारागृहे, 1 खुली वसाहत आणि 172 उप- कारागृहांचा समावेश होतो.
पुणे आणि मुंबईमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र कारागृह आहे. पुणे व अकोला येथे महिलांसाठी खुले कारागृह आहेत. महाराष्ट्र कारागृह विभागाचे मुख्यालय पुण्यात असून राज्य प्रशिक्षण केंद्र पुण्यात येरवडा येथे आहे. कारागृह विभाग महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागासोबत काम करतो. ... . ...