परिपत्रके

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   महाराष्ट्र शासन परिपत्रक-माहिती अधिकार- 2005 कायदाबाबत 12/03/2020 पी डी फ 7538 DownLoadमहाराष्ट्र शासन परिपत्रक-माहिती अधिकार- 2005 कायदाबाबत डाऊनलोड
2   पेंशन परिपत्रक New 11/03/2020 पी डी फ 3791 DownLoadपेंशन परिपत्रक डाऊनलोड
3   COMPUTER EXEMPTION CIRCULAR 26.11.2002 22/11/2019 पी डी फ 55 DownLoadCOMPUTER EXEMPTION CIRCULAR 26.11.2002 डाऊनलोड
4   कारागृह विभागाच्या क्षेत्रीय प्रमुखांच्या वित्तीय अधिकारात झालेल्या वाढीबाबतचे परिपत्रक 26/07/2019 पी डी फ 389 DownLoadकारागृह विभागाच्या क्षेत्रीय प्रमुखांच्या वित्तीय अधिकारात झालेल्या वाढीबाबतचे परिपत्रक डाऊनलोड
5   परिपत्रक- कारागृहात उपहारगृह पूनर्वलिोकन व सुधारणा दि. 22.07.2016 27/05/2019 पी डी फ 489 DownLoadपरिपत्रक- कारागृहात उपहारगृह पूनर्वलिोकन व सुधारणा दि. 22.07.2016 डाऊनलोड
6   परिपत्रक- सणानिमित्त बंद्यांना उपहारगृहामधून पुरणपोळी उपलब्ध करुन देणेबाबत-4.8.2017 27/05/2019 पी डी फ 291 DownLoadपरिपत्रक- सणानिमित्त बंद्यांना उपहारगृहामधून पुरणपोळी उपलब्ध करुन देणेबाबत-4.8.2017 डाऊनलोड
7   परिपत्रक- कारागृहात उपहारगृह पूनर्विलोकन व सुधारणा - दि. 12.04.2016 27/05/2019 पी डी फ 316 DownLoadपरिपत्रक- कारागृहात उपहारगृह पूनर्विलोकन व सुधारणा - दि. 12.04.2016 डाऊनलोड
8   परिपत्रक- कारागृहात उपहारगृह पूनर्विलोकन व सुधारणा - दि. 15.07.2016 27/05/2019 पी डी फ 351 DownLoadपरिपत्रक- कारागृहात उपहारगृह पूनर्विलोकन व सुधारणा - दि. 15.07.2016 डाऊनलोड
9   परिपत्रक- उपहारगृहात बंद्यांचे विक्रीकरिता वस्तू उपलब्ध करुन देणेबाबत दि. 5.10.2018 27/05/2019 पी डी फ 583 DownLoadपरिपत्रक- उपहारगृहात बंद्यांचे विक्रीकरिता वस्तू उपलब्ध करुन देणेबाबत दि. 5.10.2018 डाऊनलोड
10   परिपत्रक- कारागृह उपहारगृह पूनर्विलोकन व सुधारणा- दि. 9.9.2009 27/05/2019 पी डी फ 1649 DownLoadपरिपत्रक- कारागृह उपहारगृह पूनर्विलोकन व सुधारणा- दि. 9.9.2009 डाऊनलोड
12345678910...