परिपत्रके

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   COMPUTER EXEMPTION CIRCULAR 26.11.2002 22/11/2019 पी डी फ 55 DownLoadCOMPUTER EXEMPTION CIRCULAR 26.11.2002 डाऊनलोड
2   कारागृह विभागाच्या क्षेत्रीय प्रमुखांच्या वित्तीय अधिकारात झालेल्या वाढीबाबतचे परिपत्रक 26/07/2019 पी डी फ 389 DownLoadकारागृह विभागाच्या क्षेत्रीय प्रमुखांच्या वित्तीय अधिकारात झालेल्या वाढीबाबतचे परिपत्रक डाऊनलोड
3   कारागृह अधिकारी/ कर्मचारी यांना शासकीय कामकाजाकरीता शिवशाही बसमधून एस.टी. वॉरंटद्वारे प्रवास करणेस परवानगीबाबत 06/06/2019 पी डी फ 201 DownLoadकारागृह अधिकारी/ कर्मचारी यांना शासकीय कामकाजाकरीता शिवशाही बसमधून एस.टी. वॉरंटद्वारे प्रवास करणेस परवानगीबाबत डाऊनलोड
4   परिपत्रक- उपहारगृहात बंद्यांचे विक्रीकरिता वस्तू उपलब्ध करुन देणेबाबत दि. 5.10.2018 27/05/2019 पी डी फ 583 DownLoadपरिपत्रक- उपहारगृहात बंद्यांचे विक्रीकरिता वस्तू उपलब्ध करुन देणेबाबत दि. 5.10.2018 डाऊनलोड
5   परिपत्रक- कारागृह उपहारगृह पूनर्विलोकन व सुधारणा- दि. 9.9.2009 27/05/2019 पी डी फ 1649 DownLoadपरिपत्रक- कारागृह उपहारगृह पूनर्विलोकन व सुधारणा- दि. 9.9.2009 डाऊनलोड
6   परिपत्रक- कारागृह उपहारगृह पूनर्विलोकन व सुधारणा- दि. 26.07.2013 27/05/2019 पी डी फ 339 DownLoadपरिपत्रक-  कारागृह उपहारगृह पूनर्विलोकन व सुधारणा- दि. 26.07.2013 डाऊनलोड
7   परिपत्रक- कारागृह उपहारगृह पूनर्विलोकन व सुधारणा- दि. 22.4.2015 27/05/2019 पी डी फ 304 DownLoadपरिपत्रक-  कारागृह उपहारगृह पूनर्विलोकन व सुधारणा- दि. 22.4.2015 डाऊनलोड
8   परिपत्रक- कारागृहातील उपहारगृहासंबंधी सूचना- दि. 5.9.2008 27/05/2019 पी डी फ 438 DownLoadपरिपत्रक- कारागृहातील उपहारगृहासंबंधी सूचना- दि. 5.9.2008 डाऊनलोड
9   परिपत्रक- कारागृहात उपहारगृह पूनर्वलिोकन व सुधारणा दि. 16.7.2016 27/05/2019 पी डी फ 288 DownLoadपरिपत्रक- कारागृहात उपहारगृह पूनर्वलिोकन व सुधारणा दि. 16.7.2016 डाऊनलोड
10   परिपत्रक- कारागृहात उपहारगृह पूनर्वलिोकन व सुधारणा दि. 22.07.2016 27/05/2019 पी डी फ 489 DownLoadपरिपत्रक- कारागृहात उपहारगृह पूनर्वलिोकन व सुधारणा दि. 22.07.2016 डाऊनलोड
12345678910...