परिपत्रके

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   The Sexual harassment of women at workplace (prevention and redressal) New 05/11/2018 पी डी फ 733 DownLoadThe Sexual harassment of women at workplace (prevention and redressal) डाऊनलोड
2   436 (A) CRPC अंतर्गत कारागृहात दाखल बंद्यांची माहिती- माहे जूलै-2018 02/11/2018 पी डी फ 67 DownLoad436 (A) CRPC अंतर्गत कारागृहात दाखल बंद्यांची माहिती- माहे जूलै-2018 डाऊनलोड
3   कुटुंब कल्याण निधीतून वैद्यकीय कारणास्तव कर्जाचे प्रस्ताव सादर करताना दक्षता घेणेबाबत. 23/10/2018 पी डी फ 114 DownLoadकुटुंब कल्याण निधीतून वैद्यकीय कारणास्तव कर्जाचे प्रस्ताव सादर करताना दक्षता घेणेबाबत. डाऊनलोड
4   दि.1.10.18 पासून करपात्र वस्तू/सेवा अथवा दोन्हीसाठी पुरवठादाराला द्यावयाच्या प्रदानातून 2% TDS वजावट करणेबाबत 04/10/2018 पी डी फ 247 DownLoadदि.1.10.18 पासून करपात्र वस्तू/सेवा अथवा दोन्हीसाठी पुरवठादाराला द्यावयाच्या प्रदानातून 2% TDS वजावट करणेबाबत डाऊनलोड
5   सुधारित परिपत्रक- उपहारगृह (कॅन्टीन) विभागातील खरेदी ई-कार्यपद्धती राबविणेबाबत.... 04/10/2018 पी डी फ 673 DownLoadसुधारित परिपत्रक- उपहारगृह (कॅन्टीन) विभागातील खरेदी ई-कार्यपद्धती राबविणेबाबत.... डाऊनलोड
6   Circular regarding budget section 23/08/2018 पी डी फ 13503 DownLoadCircular regarding budget section डाऊनलोड
7   MPSC Exam Letter 21/08/2018 पी डी फ 602 DownLoadMPSC Exam Letter डाऊनलोड
8   परिपत्रक- बंद्यांना कॉईन बॉक्स (दुरध्वनी) सूविधा सुरु करणेबाबत. 27/07/2018 पी डी फ 266 DownLoadपरिपत्रक- बंद्यांना कॉईन बॉक्स (दुरध्वनी) सूविधा सुरु करणेबाबत. डाऊनलोड
9   कारागृह अधिकारी/कर्मचारी यांचेवर होणाऱ्या हल्ल्यासंदर्भात सुरक्षा उपाय- परिपत्रक 09/07/2018 पी डी फ 323 DownLoadकारागृह अधिकारी/कर्मचारी यांचेवर होणाऱ्या हल्ल्यासंदर्भात सुरक्षा उपाय- परिपत्रक डाऊनलोड
10   संगणक व इतर तद्नुषंगिक बाबींच्या देखभालीबाबतचे धोरण ठरविणेबाबत... 13/06/2018 पी डी फ 1517 DownLoadसंगणक व इतर तद्नुषंगिक बाबींच्या देखभालीबाबतचे धोरण ठरविणेबाबत... डाऊनलोड
123456789