लोकसंख्याशास्त्रीय

दस्तऐवज

कारागृहांची संख्या

कारग्रुह संख्या
नाव
मध्यवर्ति काराग्रुह -9 येरवडा
मुबई 
औरंगबाद
नागपुर
ठाणे
नशिकरोड
अमरवती
कोल्हापुर
तळोजा

जिल्हा कारागृह- 27

काराग्रुह संख्या      नाव  
जिल्हा काराग्रुह वर्ग 1 - 12 कल्यान
भायखला
धुळे
अकोला
ठाने
भंडारा
चंद्रपुर
यवतमाळ
वर्धा
लातुर
वाशिम
नंदुरबार
जालना
जिल्हा काराग्रुह वर्ग 2 - 12 अलिबाग
सावंतवाडी
बुलढाणा
परभणी
उस्मानाबाद
बिड
नांदेड
जळगाव
सोलापुर
सांगली
सातारा
अहमदनगर
जिल्हा काराग्रुह वर्ग 3 - 3 जे जे होस्पिटल
कोल्हपुर
भुसवळ

विविध काराग्रुह

काहाग्रुह संख्या      नाव  
किशोर सुधारग्रुह-1 नशिक रोड  
महिला काराग्रुह-1 मुंबई जिल्हा महिला काराग्रुह
विषेश काराग्रुह-1 रत्नागिरि विषेश काराग्रुह
खुले काराग्रुह-11 य़ेरवडा
पैठन 
औरंगाबाद   
मोर्शी 
विसापुर खुले काराग्रुह्
य़ेरवडा महिला जिल्हा खुले काराग्रुह
कोल्हापुर खुले काराग्रुह
नाशिक रोड खुले काराग्रुह
नागपुर खुले काराग्रुह
अमरावती खुले काराग्रुह
ठाणे खुले काराग्रुह
खुली वसाहत -1 खुली वसाहत आट्पाडी  

कारागृहाची क्षमता

कारागृह नाव बंदी क्षमता
पुरुष स्त्री एकून
मध्यवर्ती कारागृह
येरवडा मध्यवर्ती कारागृह 2323 126 2449
कोल्हपुर मध्यवर्ती कारागृह 1755 34 1789
मुम्बई मध्यवर्ती कारागृह 804 -- 804
ठाणे मध्यवर्ती कारागृह 1105 -- 1105
औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह 548 31 579
नशिक रोड मध्यवर्ती कारागृह 3118 60 3178
नाग्पुर मध्यवर्ती कारागृह 1698 142 1840
अमरावती मध्यवर्ती कारागृह 939 34 973
तळोजा मध्यवर्ती कारागृह 2124 -- 2124
जिल्हा काराग्रुह वर्ग-1
येरवडा खुले कारागृह 172 -- 172
कल्यान जिल्हा कारागृह 505 35 540
भायखळा जिल्हा कारागृह 200 -- 200
रत्नागिरी विषेश कारागृह 243 3 246
पैठन खुले कारागृह 500 -- 500
धुले जिल्ह कारागृह 285 9 294
अकोला जिल्हा कारागृह 673 22 695
भंडारा जिल्हा कारागृह 338 5 343
चंद्रपुर् जिल्हा काराग्रुह 322 11 333
यवतमाळ जिल्हा कारागृह 224 5 229
वर्धा जिल्हा कारागृह 243 9 252
किशोर सुधार्ग्रुह नशिक 105 -- 105
औरंगाबाद खुले कारागृह 50 -- 50
लातुर जिल्हा कारागृह 500 -- 500
जिल्हा काराग्रुह वर्ग-2
अलीबाग जिल्हा कारागृह 80 2 82
सावंतवाडी जिल्हा कारागृह 56 22 78
बुलढाना जिल्हा कारागृह 97 4 101
परभणी जिल्हा कारागृह 98 12 110
उस्मानाबाद जिल्हा कारागृह 242 27 269
बीड जिल्हा कारागृह 144 17 161
नांदेड जिल्हा कारागृह 105 30 135
जळगाव जिल्हा कारागृह 186 14 200
विसापुर जिल्हा कारागृह 512 -- 512
सोलापुर जिल्हा कारागृह 127 14 141
सांगली जिल्हा कारागृह 205 30 235
सातारा जिल्हा कारागृह 159 9 168
अहमदनगर जिल्हा कारागृह 42 6 48
आट्पाडी खुली वसाहत 28 -- 28
मुम्बई जिल्हा महिला कारागृह -- 262 262
मोर्शी खुले कारागृह 200 -- 200
येरवाडा जिल्हा महिला खुले कारागृह -- 50 50
ठाणे खुले कारागृह 25 -- 25
जिल्हा काराग्रुह वर्ग-3
जे जे होस्पिटल 20 -- 20
कोल्हापुर     104 21 125
भुसावळ 67 3 70
एकुण 21271 1049 22320

दोषींचे वर्गीकरण

अ. क्र. काराग्रुहाचे नाव शिक्षाधिन बंदी न्यायधिन बंदी स्थानबद्ध एकुण
पु पु पु पु एकुण
अ. मध्यवर्ती कारागृह
1 येरवडा मध्यवर्ती कारागृह 1935 240 1214 73 10 -- 3159 313 3472
2 कोल्हापुर मध्यवर्ती कारागृह 1495 64 130 -- 1 -- 1626 64 1690
3 मुंबई मध्यवर्ती कारागृह 20 -- 1715 -- -- -- 1735 -- 1735
4 ठाणे मध्यवर्ती कारागृह 162 -- 1849 -- 1 -- 2012 -- 2012
5 औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह 451 3 650 33 12 -- 1113 36 1149
6 नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृह 1692 30 573 55 27 -- 2292 85 2377
7 नागपुर मध्यवर्ती कारागृह 872 46 957 41 3 -- 1832 87 1919
8 अमरावती मध्यवर्ती कारागृह 499 39 450 20 -- -- 949 59 1008
9 तळोजा मध्यवर्ती कारागृह 157 -- 920 -- -- -- 1077 -- 1077
ब. जिल्हा काराग्रुह वर्ग-1
10 येरवडा जिल्हा कारागृह 109 -- -- -- -- -- 109 -- 109
11 क़ल्यान जिल्हा कारागृह 43 3 851 160 -- -- 894 163 1057
12 भायखळा जिल्हा कारागृह 24 -- 85 -- -- -- 109 -- 109
13 रत्नागिरी विषेश कारागृह 4 1 68 1 -- -- 72 2 74
14 पैठन खुले कारागृह 422 -- -- -- -- -- 422 -- 422
15 धुले जिल्हा कारागृह 58 -- 261 27 -- -- 319 27 346
16 अकोला जिल्हा कारागृह 49 3 303 18 2 -- 354 21 375
17 भंडारा जिल्हा कारागृह 22 -- 249 9 -- -- 271 9 280
18 चंद्रपुर जिल्हा कारागृह 50 2 419 22 -- -- 469 24 493
19 यवतमाळ जिल्हा कारागृह 27 -- 281 7 1 -- 309 7 316
20 वर्धा जिल्हा कारागृह 27 1 240 12 -- -- 267 13 280
21 किशोर सुधार ग्रुह नाशिक -- -- -- -- 14 -- 14 -- 14
22 औरंगाबद खुले कारागृह 41 -- -- -- -- -- 41 -- 41
23 लातुर जिल्हा कारागृह 5 -- 221 -- -- -- 226 -- 226
क. जिल्हा काराग्रुह  वर्ग - 2
24 अलिबाग जिल्हा कारागृह 5 -- 124 13 -- -- 129 13 142
25 सावंतवाडी जिल्हा कारागृह 5 -- 43 3 -- -- 48 3 51
26 बुलढाणा जिल्हा कारागृह 21 -- 161 23 -- -- 182 23 205
27 परभनी जिल्हा कारागृह 8 -- 163 14 -- -- 171 14 185
28 उसमानाबाद जिल्हा कारागृह 2 -- 184 41 1 -- 187 41 228
29 बीड जिल्हा कारागृह 6 -- 218 30 -- -- 224 30 254
30 नांदेड जिल्हा कारागृह 6 -- 264 13 -- -- 270 13 283
31 जळगाव जिल्हा कारागृह 3 -- 326 22 -- -- 329 22 351
32 विसापुर जिल्हा कारागृह 10 -- 2 -- -- -- 12 -- 12
33 सोलापुर जिल्हा कारागृह 6 2 210 20 -- -- 216 22 238
34 सांगली जिल्हा कारागृह 7 -- 215 11 -- -- 222 11 233
35 सातारा जिल्हा कारागृह 3 -- 188 13 -- -- 191 13 204
36 अहमद्नगर जिल्हा कारागृह 6 -- 204 16 -- -- 210 16 226
37 आट्पाडी खुली वसाहत 21 2 -- -- -- -- 21 2 23
38 मुंबई जिल्हा महिला कारागृह -- 6 -- 171 -- -- -- 177 177
39 मोर्शी खुले कारागृह 160 -- -- -- -- -- 160 -- 160
40 येरवडा महिला खुले कारागृह -- 30 -- -- -- -- -- 30 30
41 ठाणे खुले कारागृह                  
ड. जिल्हा काराग्रुह  वर्ग-3
42 जे जे होस्पिटल -- -- 5 -- -- -- 5 -- 5
43 कोल्हापुर     3 -- 132 11 -- -- 135 11 146
44 भुसावळ -- -- 24 -- -- -- 24 -- 24
  एकुण 8436 472 13899 879 72 -- 22407 1351 23758