मुख्यालय,पुणे

विभागाचे नाव

Photo Of श्री डॉ. व्ही. एन. जाधव
श्री डॉ. व्ही. एन. जाधव
विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह)(मु)
2रा मजला, जुनी प्रशासकीय मध्यवर्ती इमारत, पुणे-1
020-26123563