मुख्यालय,पुणे

विभागाचे नाव

Photo Of श्री सी. एच. वाकडे
श्री सी. एच. वाकडे
विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह)(मु)
2रा मजला, जुनी प्रशासकीय इमारत, पुणे-1
020-26125180