सेवा जेष्टाता सूची

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   लघुलेखक (निम्न श्रेणी) पदाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती व अंतिम सेवा जेष्टता सूची 17/06/2021 पी डी फ 1645 DownLoadलघुलेखक (निम्न श्रेणी) पदाची दिनांक ०१.०१.२०२१  रोजीची तात्पुरती व अंतिम सेवा जेष्टता सूची डाऊनलोड
2   लघुलेखक (निम्न श्रेणी) पदाची दिनांक ०१.०१.२०२0 रोजीची अंतिम सेवा जेष्टता सूची 17/06/2021 पी डी फ 1032 DownLoadलघुलेखक (निम्न श्रेणी) पदाची दिनांक ०१.०१.२०२0  रोजीची अंतिम सेवा जेष्टता सूची डाऊनलोड
3   कार्यालयीन अधीक्षक पदाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम सेवा जेष्टता सूची 17/06/2021 पी डी फ 1658 DownLoadकार्यालयीन अधीक्षक पदाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम सेवा जेष्टता सूची डाऊनलोड
4   कारागृह विभागातील वरिष्ठ लिपीक संवर्गातील पदांची दिनांक-०१/०१/२०२१ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची 22/01/2021 पी डी फ 4730 DownLoadकारागृह विभागातील वरिष्ठ लिपीक संवर्गातील पदांची दिनांक-०१/०१/२०२१ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची डाऊनलोड
5   कारागृह विभागातील तुरुंगअधिकारी श्रेणी-२ संवर्गाची दि.०१/०१/२०२०रोजीची अंतीम जेष्ठता सूची 14/12/2020 पी डी फ 8766 DownLoadकारागृह विभागातील तुरुंगअधिकारी श्रेणी-२ संवर्गाची दि.०१/०१/२०२०रोजीची अंतीम जेष्ठता सूची डाऊनलोड
6   कारागृह विभागातील तुरुंगअधिकारी श्रेणी-1 संवर्गाची दि.०१/०१/२०२०रोजीची अंतीम जेष्ठता सूची 14/12/2020 पी डी फ 1016 DownLoadकारागृह विभागातील तुरुंगअधिकारी श्रेणी-1 संवर्गाची दि.०१/०१/२०२०रोजीची अंतीम जेष्ठता सूची डाऊनलोड
7   Jailor Group I Provisional Seniority List 2020- Republished. 17/09/2020 पी डी फ 13842 DownLoadJailor Group I Provisional Seniority List 2020- Republished. डाऊनलोड
8   कारागृह विभागातील लिपीक संवर्गातील पदांची दि.01/01/2020 ची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची 28/08/2020 पी डी फ 6264 DownLoadकारागृह विभागातील लिपीक संवर्गातील पदांची दि.01/01/2020 ची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची डाऊनलोड
9   Jailor Group II Provisional Seniority 2020 (republished) 24/08/2020 पी डी फ 2168 DownLoadJailor Group II Provisional Seniority 2020 (republished) डाऊनलोड
10   कारागृह विभागातील वरिष्ठ लिपीक संवर्गातील पदांची दिनांक-01/01/2020 ची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची 20/08/2020 पी डी फ 4313 DownLoadकारागृह विभागातील वरिष्ठ लिपीक संवर्गातील पदांची दिनांक-01/01/2020 ची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची डाऊनलोड
12345678910