सेवा जेष्टाता सूची

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   कारागृह विभागातील वरिष्ठ लिपीक संवर्गातील पदांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता सुची 03/08/2022 पी डी फ 2854 DownLoadकारागृह विभागातील वरिष्ठ लिपीक संवर्गातील पदांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता सुची डाऊनलोड
2   तांत्रिक संवर्गातील पदांची दिनांक ०१/०१/२०२२ ची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची 26/07/2022 पी डी फ 15407 DownLoadतांत्रिक संवर्गातील पदांची  दिनांक ०१/०१/२०२२ ची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची डाऊनलोड
3   कारागृह विभागातील लिपीक संवर्गातील कर्मचारी यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ ची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची 14/07/2022 पी डी फ 969 DownLoadकारागृह विभागातील लिपीक संवर्गातील कर्मचारी यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ ची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची डाऊनलोड
4   कारागृह विभागातील कार्यालयीन अधीक्षक संवर्गातील पदांची दिनांक 01.01.2022 रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची 10/06/2022 पी डी फ 1041 DownLoadकारागृह विभागातील कार्यालयीन अधीक्षक संवर्गातील पदांची दिनांक 01.01.2022 रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची डाऊनलोड
5   कारागृह विभागातील लघुलेखक (निम्न श्रेणी) संवर्गातील पदांची दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची 01/02/2022 पी डी फ 874 DownLoadकारागृह विभागातील लघुलेखक (निम्न श्रेणी) संवर्गातील पदांची दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची डाऊनलोड
6   पश्चिम विभागातील सुभेदार, हवालदार, कारागृह शिपाई या पदाची दिनांक०१/०१/२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची 01/02/2022 पी डी फ 1013 DownLoadपश्चिम विभागातील सुभेदार, हवालदार, कारागृह शिपाई या पदाची दिनांक०१/०१/२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची डाऊनलोड
7   कारागृह विभागातील कार्यालयीन अधीक्षक संवर्गातील पदांची दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची 28/01/2022 पी डी फ 1131 DownLoadकारागृह विभागातील कार्यालयीन अधीक्षक संवर्गातील पदांची दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची डाऊनलोड
8   कारागृह विभागातील वरिष्ठ लिपीक संवर्गातील पदांची दिनांक.01.01.2022 रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची 28/01/2022 पी डी फ 2747 DownLoadकारागृह विभागातील वरिष्ठ लिपीक संवर्गातील पदांची दिनांक.01.01.2022 रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची डाऊनलोड
9   कारागृह विभागातील लिपीक संवर्गातील पदांची दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची 28/01/2022 पी डी फ 5947 DownLoadकारागृह विभागातील लिपीक संवर्गातील पदांची दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची डाऊनलोड
10   कारागृह विभागातील तुरुंगाधिकारी श्रेणी-१ या संवर्गाची दिनांक.०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची 17/01/2022 पी डी फ 4407 DownLoadकारागृह विभागातील तुरुंगाधिकारी श्रेणी-१ या संवर्गाची दिनांक.०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची डाऊनलोड
12345678910...