सेवा जेष्टाता सूची

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   कारागृह विभागातील कार्यालयीन अधीक्षक संवर्गातील पदांची दिनांक 01.01.2022 रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची New 10/06/2022 पी डी फ 1041 DownLoadकारागृह विभागातील कार्यालयीन अधीक्षक संवर्गातील पदांची दिनांक 01.01.2022 रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची डाऊनलोड
2   कारागृह विभागातील लघुलेखक (निम्न श्रेणी) संवर्गातील पदांची दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची 01/02/2022 पी डी फ 874 DownLoadकारागृह विभागातील लघुलेखक (निम्न श्रेणी) संवर्गातील पदांची दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची डाऊनलोड
3   पश्चिम विभागातील सुभेदार, हवालदार, कारागृह शिपाई या पदाची दिनांक०१/०१/२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची 01/02/2022 पी डी फ 1013 DownLoadपश्चिम विभागातील सुभेदार, हवालदार, कारागृह शिपाई या पदाची दिनांक०१/०१/२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची डाऊनलोड
4   कारागृह विभागातील कार्यालयीन अधीक्षक संवर्गातील पदांची दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची 28/01/2022 पी डी फ 1131 DownLoadकारागृह विभागातील कार्यालयीन अधीक्षक संवर्गातील पदांची दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची डाऊनलोड
5   कारागृह विभागातील वरिष्ठ लिपीक संवर्गातील पदांची दिनांक.01.01.2022 रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची 28/01/2022 पी डी फ 2747 DownLoadकारागृह विभागातील वरिष्ठ लिपीक संवर्गातील पदांची दिनांक.01.01.2022 रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची डाऊनलोड
6   कारागृह विभागातील लिपीक संवर्गातील पदांची दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची 28/01/2022 पी डी फ 5947 DownLoadकारागृह विभागातील लिपीक संवर्गातील पदांची दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची डाऊनलोड
7   कारागृह विभागातील तुरुंगाधिकारी श्रेणी-१ या संवर्गाची दिनांक.०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची 17/01/2022 पी डी फ 4407 DownLoadकारागृह विभागातील तुरुंगाधिकारी श्रेणी-१ या संवर्गाची दिनांक.०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची डाऊनलोड
8   कारागृह विभागातील वरिष्ठ लिपीक संवर्गातील पदांची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठतासूची 23/09/2021 पी डी फ 5034 DownLoadकारागृह विभागातील वरिष्ठ लिपीक संवर्गातील पदांची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठतासूची डाऊनलोड
9   लघुलेखक (निम्न श्रेणी) पदाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती व अंतिम सेवा जेष्टता सूची 17/06/2021 पी डी फ 1645 DownLoadलघुलेखक (निम्न श्रेणी) पदाची दिनांक ०१.०१.२०२१  रोजीची तात्पुरती व अंतिम सेवा जेष्टता सूची डाऊनलोड
10   लघुलेखक (निम्न श्रेणी) पदाची दिनांक ०१.०१.२०२0 रोजीची अंतिम सेवा जेष्टता सूची 17/06/2021 पी डी फ 1032 DownLoadलघुलेखक (निम्न श्रेणी) पदाची दिनांक ०१.०१.२०२0  रोजीची अंतिम सेवा जेष्टता सूची डाऊनलोड
12345678910...