सेवा जेष्टाता सूची

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   तुरूंगाधिकारी श्रेणी-2 या पदाची दिनांक 01.01.2023 रोजीची तात्पुरती सुधारीत जेष्ठता सुची New 22/02/2024 पी डी फ 4640 DownLoadतुरूंगाधिकारी श्रेणी-2 या पदाची दिनांक 01.01.2023 रोजीची तात्पुरती सुधारीत जेष्ठता सुची डाऊनलोड
2   तुरूंगाधिकारी श्रेणी-१ या पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र तुरूंगाधिकारी श्रेणी-2 या पदाची दिनांक 01.01.2023 रोजीची तात्पुरती सुधारीत जेष्ठता सुची New 22/02/2024 पी डी फ 4192 DownLoadतुरूंगाधिकारी श्रेणी-१ या पदावर पदोन्नतीसाठी  पात्र तुरूंगाधिकारी श्रेणी-2 या पदाची दिनांक 01.01.2023 रोजीची तात्पुरती सुधारीत जेष्ठता सुची डाऊनलोड
3   Jailor Grade I - Seniority List - As on 01.01.2023 21/11/2023 पी डी फ 1908 DownLoadJailor Grade I - Seniority List - As on 01.01.2023 डाऊनलोड
4   तुरूंगाधिकारी श्रेणी-2 – अंतिम सेवा जेष्ठता सुची – दि.01.01.2023 रोजीची स्थिती 04/10/2023 पी डी फ 30553 DownLoadतुरूंगाधिकारी श्रेणी-2 – अंतिम सेवा जेष्ठता सुची – दि.01.01.2023 रोजीची स्थिती डाऊनलोड
5   कारागृह विभागातील स्वीय सहाय्यक/ प्रशासन अधिकारी/ रचना व कार्यपध्दती अधिकारी संवार्गाची दि. १.१.२०२३ ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची 18/09/2023 पी डी फ 1126 DownLoadकारागृह विभागातील स्वीय सहाय्यक/ प्रशासन अधिकारी/ रचना व कार्यपध्दती अधिकारी संवार्गाची दि. १.१.२०२३ ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची डाऊनलोड
6   लिपीक पदाची दि.01.01.2023 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता सुची 30/06/2023 पी डी फ 3913 DownLoadलिपीक पदाची दि.01.01.2023 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता सुची डाऊनलोड
7   स्वीय सहायक (लघुलेखक संवर्ग) पदाची दि.01.01.2023 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची 26/06/2023 पी डी फ 668 DownLoadस्वीय सहायक (लघुलेखक संवर्ग) पदाची दि.01.01.2023 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची डाऊनलोड
8   लघुलेखक (उच्च श्रेणी व निम्न श्रेणी) पदाची दि.01.01.2023 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची 26/06/2023 पी डी फ 1066 DownLoadलघुलेखक (उच्च श्रेणी व निम्न श्रेणी) पदाची दि.01.01.2023 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची डाऊनलोड
9   तांत्रिक संवर्गाची दि.01.01.2023 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता सुची 07/06/2023 पी डी फ 12658 DownLoadतांत्रिक संवर्गाची दि.01.01.2023 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता सुची डाऊनलोड
10   स्वीय सहायक/रचना व कार्यपध्दती अधिकारी/प्रशासन अधिकारी_अंतिम सेवा जेष्ठता सुची_दि .01.01.2017, 01.01.2018 व 01.01.2019 रोजीची स्थिती 28/02/2023 पी डी फ 2235 DownLoadस्वीय सहायक/रचना व कार्यपध्दती अधिकारी/प्रशासन अधिकारी_अंतिम सेवा जेष्ठता सुची_दि .01.01.2017, 01.01.2018 व 01.01.2019 रोजीची स्थिती डाऊनलोड
12345678910...