सेवा जेष्टाता सूची

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   कारागृह विभागातील स्वीय सहायक/ प्रशासन अधिकारी / रचना व कार्यपध्दती अधिकारी संवर्गातील पदांची दि. ०१०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची प्र सिध्द करणेबाबत New 19/06/2024 पी डी फ 1619 DownLoadकारागृह विभागातील स्वीय सहायक/ प्रशासन अधिकारी / रचना व कार्यपध्दती अधिकारी संवर्गातील पदांची दि. ०१०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची प्र सिध्द करणेबाबत डाऊनलोड
2   कारागृह विभागातील तुरुंगाधिकारी श्रेणी-१ या संवर्गाची दिनां ०१.०१.२०२४ रोजीची ताप्तुरती सेवाजेष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत. New 06/06/2024 पी डी फ 2376 DownLoadकारागृह विभागातील तुरुंगाधिकारी श्रेणी-१ या संवर्गाची दिनां ०१.०१.२०२४  रोजीची ताप्तुरती सेवाजेष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत. डाऊनलोड
3   कारागृह विभागातील लिपीक पदांची दि.०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत. New 27/05/2024 पी डी फ 3331 DownLoadकारागृह विभागातील लिपीक पदांची दि.०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत. डाऊनलोड
4   तांत्रिक संवर्गातील पदांची दिनांक 1.1.2024 ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करणे बाबत. 21/05/2024 पी डी फ 6849 DownLoadतांत्रिक संवर्गातील पदांची दिनांक 1.1.2024 ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करणे बाबत. डाऊनलोड
5   तुरूंगाधिकारी श्रेणी-1 पदासाठी पदोन्नतीसाठी पात्र तुरूंगाधिकारी श्रेणी-2 या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक 01.01.2023 ची अंतिम जेष्ठतासूची 16/05/2024 पी डी फ 12341 DownLoadतुरूंगाधिकारी श्रेणी-1 पदासाठी पदोन्नतीसाठी पात्र तुरूंगाधिकारी श्रेणी-2 या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक 01.01.2023 ची अंतिम जेष्ठतासूची डाऊनलोड
6   कारागृह विभागातील तुरूंग अधिकारी श्रेणी-2 या संवर्गाची दिनांक 01.01.2023 ची अंतिम सुधारीत जेष्ठतासूची 16/05/2024 पी डी फ 12711 DownLoadकारागृह विभागातील तुरूंग अधिकारी श्रेणी-2 या संवर्गाची दिनांक 01.01.2023 ची अंतिम सुधारीत जेष्ठतासूची डाऊनलोड
7   कारागृह विभागातील वरिष्ठ लिपिक संवर्गातील पदांची दि. 01.01.2024 रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिध्‍द करणेबाबत. 15/05/2024 पी डी फ 3776 DownLoadकारागृह विभागातील वरिष्ठ लिपिक संवर्गातील पदांची दि. 01.01.2024 रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिध्‍द करणेबाबत. डाऊनलोड
8   कारागृह विभागातील स्वीय सहाय्यक (लघुलेखक संवर्ग) राजपत्रित गट-ब व लघुलेखक (उच्च श्रेणी) या पदांची दिनांक 1.1.2024 रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत. 15/05/2024 पी डी फ 1086 DownLoadकारागृह विभागातील स्वीय सहाय्यक (लघुलेखक संवर्ग) राजपत्रित गट-ब व लघुलेखक (उच्च श्रेणी) या पदांची दिनांक 1.1.2024 रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत. डाऊनलोड
9   कारागृह विभागातील निम्न श्रेणी या पदाची दिनांक 01.01.2024 रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत. 15/05/2024 पी डी फ 552 DownLoadकारागृह विभागातील निम्न श्रेणी या पदाची दिनांक 01.01.2024 रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत. डाऊनलोड
10   कारागृह विभागातील कार्यालयीन अधीक्षक या संवर्गातील पदांची दि.01.01.2024 रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत. 10/05/2024 पी डी फ 1661 DownLoadकारागृह विभागातील कार्यालयीन अधीक्षक या संवर्गातील पदांची दि.01.01.2024 रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत. डाऊनलोड
12345678910...